RGW

RGW

44 人关注该话题

怎么用awscli的aws命令访问rgw? RGW ceph

求助区 guijianshi 回复了问题 • 2 人关注 • 1 个回复 • 123 次浏览 • 2018-10-08 16:27

网关用户统计信息total_entries 是指 RGW

求助区 xin52 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 199 次浏览 • 2017-12-23 16:03

ceph RGW对象网关 小文件写入压测, 速度上不去 速度 RGW 小文件

求助区 谭帥 回复了问题 • 5 人关注 • 6 个回复 • 2686 次浏览 • 2017-08-25 21:59

ceph jewel RGW无法修改zone RGW

求助区 ciscoruijie 发起了问题 • 1 人关注 • 0 个回复 • 239 次浏览 • 2017-02-21 06:45

更多...